Deelnamevoorwaarden voor wedstrijden op sociale netwerken

Speciaal voor huisdiereigenaren
Made in Germany
Familiebedrijf sinds 1900
10 jaar garantie op accessoires en onderdelen

1. Aanbieder van de wedstrijd Robert Thomas GmbH & Co. KG Hellerstraße 6
D – 57290 Neunkirchen
Vertegenwoordigd door de directeur: de heer Paul-Gerhard Thomas www.robert-thomas.de
Tel: 02735 – 788 0
datenschutz@robert-thomas.de

De aanbieder heeft de vrijheid om derden eventueel met de uitvoering en afwikkeling van wedstrijden te belasten.

2. Onderwerp van de deelnamevoorwaarden
Deze deelnamevoorwaarden regelen de omstandigheden voor deelname aan onze wedstrijden op sociale netwerken (bv. Facebook) alsook eventuele vereiste overdrachten van rechten. De beschrijving en de afloop van de betreffende wedstrijd verlopen in het kader van de betreffende wedstrijdactie en worden op de pagina van THOMAS van het betreffende sociale netwerk (bv. Facebook) gepubliceerd.

Bij deelname aan de wedstrijd worden deze deelnamevoorwaarden aanvaard en aangenomen.

De wedstrijd heeft niets te maken met het sociale netwerk (bv. Facebook) waarop ze werd gepubliceerd. Ze werd door de exploitant van het sociale netwerk noch gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

De minimale leeftijd voor deelname aan wedstrijden bedraagt 18 jaar. De plaats van residentie moet in Duitsland zijn. Medewerkers van Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. zijn uitgesloten van deelname. Deelname onder valse identiteiten of vervalste gegevens is niet toegestaan.

De deelname aan de wedstrijd verloopt door reactie op een wedstrijd-post. (bv. “Vind-ik-leuk“) Op welke manier de deelname aan de wedstrijd verloopt, wordt in de wedstrijd-post (bijdrage) vermeld.

Het begin van de wedstrijd alsook de sluitingsdatum worden eveneens in de betreffende bijdrage meegedeeld.

3. Winst en winstmededeling
De aanbieder behoudt zich het recht voor om een vervangende winst te voorzien als de voor de wedstrijd vermelde winst om redenen waarvoor de aanbieder niet verantwoordelijk is, niet beschikbaar is. Deze moet overeenkomen met de waarde van de oorspronkelijk bepaalde winst.

De winnaar(s) worden binnen 7 dagen na de sluitingsdatum bepaald. De bepaling vindt plaats door het toevalsprincipe onder alle gerechtigde deelnemers. Ten laatste 14 dagen na de sluitingsdatum wordt de winnaar op de hoogte gebracht. De mededeling vindt – voor zover dit mogelijk is – plaats via een privé bericht op het sociale netwerk of door vermelding van de winnaar in de bijdrage. Elke deelnemer aanvaardt de vermelding van zijn sociale media-account door de aanbieder voor zover deze geen mogelijkheid heeft om de winnaar persoonlijk aan te spreken.

Als een winnaar niet binnen 7 dagen op een winstmelding antwoordt, vervalt de winstvordering volledig. De aanbieder heeft in dit geval het recht – is echter niet verplicht – om een vervangende loting uit te voeren.

Per deelnemer is slechts één winst mogelijk. Deze winst is niet overdraagbaar of omruilbaar en kan niet in cash uitbetaald worden.

De winsten worden via pakketdienst naar de winnaar verstuurd. Voor leveringsschade zijn we niet verantwoordelijk.

4. Aansprakelijkheid, vrijstelling, gebruiksrechten en uitsluiting
De deelnemer garandeert dat hij de vereiste rechten op geüploade foto’s en andere bestanden bezit. Hij moet eveneens garanderen dat de geüploade inhoud geen inbreuk vormt tegen geldend recht of de rechten van derden. De deelnemer draagt de volle verantwoordelijkheid voor de door hem geüploade inhoud en stelt de aanbieder van de wedstrijd vrij van elke aansprakelijkheid. Verder stelt de deelnemer de aanbieder van het sociale netwerk vrij van elke aansprakelijkheid. Elke inbreuk tegen de deelnamevoorwaarden geeft ons als aanbieder van de wedstijd het recht om de deelnemer van deelname uit te sluiten. Dit geldt onafhankelijk van de aard van de inbreuk. Reeds uitgekozen winnaars kunnen achteraf uitgesloten worden indien ze een inbreuk hebben gepleegd.

5. Wijzigingen
We behouden ons als aanbieder van de wedstrijd het recht voor om deze te allen tijde en zonder inachtneming van termijnen volledig of gedeeltelijk te beëindigen.
Eveneens behouden we ons het recht voor om het verloop te wijzigen voor zover het om technische of juridische redenen niet mogelijk is om een correcte uitvoering van de wedstrijd te garanderen.

6. Privacy
Bij de deelname aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens verwerkt (verzameld, verwerkt, gebruikt, enz.). De gegevens worden uitsluitend voor de correcte afwikkeling van de wedstrijd gebruikt of als de betrokkene hiertoe de uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. Vervolgens worden de gegevens onmiddellijk gewist voor zover er geen wettelijke bewaringstermijn is.
Voor zover gegevens niet direct via ons als aanbieder van de wedstrijd maar via samenwerkingspartners verzameld worden, gelden dezelfde privacybepalingen.
De deelnemer kan ten allen tijde overeenkomstig §34, lid1 BDSG (art. 15 AVG) inlichtingen over de over zijn persoon opgeslagen gegevens vragen. De daarvoor noodzakelijke contactmogelijkheden zijn in punt 1. vermeld. Voor het overige geldt onze online privacyverklaring die online op www.robert-thomas.deingekeken kan worden.

7. Slotbepalingen
Indien de deelnamevoorwaarden ongeldige regelingen bevatten, wordt de geldigheid van de overige voorwaarden daardoor niet aangetast.
Het Duitse recht is van toepassing. Een procedure voor de rechtbank is uitgesloten.

Versie: 29/01/2018